Elemental

 spirit-of-harmony-bw

Spirit of Harmony

 mote-of-harmony-bw

Mote of Harmony

 volatile-fire-bw

Volatile Fire

 volatile-water-bw

Volatile Water

 volatile-earth-bw

Volatile Earth

 volatile-life-bw

Volatile Life

 volatile-air-bw

Volatile Air

 crystallized-air-bw

Crystallized Air

 crystallized-shadow-bw

Crystallized Shadow

 crystallized-earth-bw

Crystallized Earth

 crystallized-fire-bw

Crystallized Fire

 crystallized-life-bw

Crystallized Life

 crystallized-water-bw

Crystallized Water

 eternal-water-bw

Eternal Water

 eternal-shadow-bw

Eternal Shadow

 eternal-fire-bw

Eternal Fire

 eternal-earth-bw

Eternal Earth

 eternal-air-bw

Eternal Air

 eternal-life-bw

Eternal Life

 mote-of-air-bw

Mote of Air

 primal-water-bw

Primal Water

 primal-air-bw

Primal Air

 primal-earth-bw

Primal Earth

 essence-of-air-bw

Essence of Air

 elemental-earth-bw

Elemental Earth

 elemental-fire-bw

Elemental Fire

 elemental-air-bw

Elemental Air